top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Paws for You.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.

Partijen: Opdrachtgever, cliënt  en opdrachtnemer gezamenlijk.Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.

 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap.

 

Artikel 4: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

 

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.

 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

 3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7: Incassokosten

Ingeval de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. cliënt geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximumbedrag van 10.000 euro.

 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of cliënt beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van 5.000 euro.

 4. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijk van opdrachtnemer beperkt zijn tot het honorarium van de opdracht.

 5. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.

 6. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige            zorgvuldigheid in acht nemen. opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.                                                     

 7. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen.                                                                      

 8. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke  waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.                                                                                    

 9. Bij aanschaf van een eigen therapiehond dient opdrachtgever een ziektekosten verzekering voor de hond af te sluiten, indien de hond intern is is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige kosten ontstaan door ziekte van de hond mits ontstaan door duidelijke nalatigheid van opdrachtnemer.                                                                                                                                                                            

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

 

Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door opdrachtgever van trainingen dient bij aangetekend schrijven te geschieden.  Annulering door opdrachtgever dient telefonisch of schriftelijk (evt. per email) te geschieden.

 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient opdrachtgever bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

 3. Bij annulering door opdrachtgever of cliënt van begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, en tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten verschuldigd.

 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.

 

Artikel 11: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen.

bottom of page